Pt Brijesh Prakash bhai Jani – Priest4u

Priests: Pt Brijesh Prakash bhai Jani

Hindu Modh Chaturvedi Brahmin. 7 Years plus experience working as Karma-Kand & Astrologist.

Graduate in B.A. Fy in Sanskrit

Shree Swaminarayan Sanskrit Mahavidiyalaly Jetalpur/Shree Somnath Sanskrit University

Working as Karma-Kand & Astrologist.

Can perform pujas in Gujarati, English, Hindi & Sanskrit


  

 

 

28 items